VvE's, verenigingen en stichtingen

Waar wij regelmatig over gebeld worden

 • Hoe kan ik een functionaris zoals een bestuurder of gevolmachtigde inschrijven, wijzigen of uitschrijven?

  Via deze pagina op onze website maakt u de keuze voor inschrijven, wijzigen of uitschrijven:

  • inschrijven is voor het inschrijven van een nieuwe bestuurder of een gevolmachtigde;
  • wijzigen is voor het aanpassen van de gegevens van een al ingeschreven functionaris (bijvoorbeeld titel of volmacht);
  • uitschrijven is voor het uitschrijven van een functionaris.

 • Hoe schrijf ik een VvE in?

  Vanaf 1 juli 2008 zijn VvE's verplicht zich in het Handelsregister in te schrijven. Een nieuw opgerichte VvE schrijft de notaris voor u in. Wilt u een VvE inschrijven die voor 1 juli 2008 is opgericht, dan zijn de volgende documenten nodig:  • formulier 5: formulier waarmee u een VvE inschrijft;
  • formulier  22: formulier waarmee u de functionarissen voor een VvE inschrijft;
  • kopie van een geldige legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE;
  • een door een bestuurder gewaarmerkte kopie van de splitsingsakte. Gewaarmerkt wil zeggen: iedere pagina paraferen en op de laatste pagina de handtekening van de bestuurder(s) plaatsen.

  Als u niet beschikt over de splitsingsakte, kunt u tegen betaling een kopie bestellen bij het Klantcontactcenter van het Kadaster.

  Stuur deze documenten naar het postadres van de KvK. Na registratie ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding per post.

 • Hoe schrijf ik een vereniging in?

  Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid richt u op bij de notaris. Na de oprichting regelt de notaris meestal voor u de inschrijving in het Handelsregister.

  Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid richt u niet op bij de notaris. U bent ook niet verplicht deze vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Wij raden u aan om de vereniging toch in te schrijven. Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk. Door inschrijving in het Handelsregister beperken bestuursleden hun aansprakelijkheid. Na inschrijving zijn zij alleen hoofdelijk aansprakelijk als eventuele schuldeisers aantonen dat de vereniging niet aan haar verplichtingen voldoet.

  Documenten voor inschrijving vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

  • formulier 5: formulier waarmee u een vereniging inschrijft;
  • formulier 22: formulier waarmee u de functionarissen voor een vereniging inschrijft
  • kopie van de geldige legitimatiebewijzen van de functionarissen van de vereniging;
  • een gewaarmerkt* exemplaar van de statuten als u deze zelf heeft gemaakt.
  *gewaarmerkt: alle bestuurders zetten hun paraaf op iedere pagina, en op de laatste pagina hun handtekening.

  Stuur deze documenten naar het postadres van de KvK. Na registratie ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding per post.

 • Hoe schrijf ik een stichting in?

  Een stichting richt u op bij notariële akte. De notaris regelt voor u na de oprichting de inschrijving in het Handelsregister.

  Wilt u zelf de inschrijving in het Handelsregister regelen? Verzamel dan de volgende documenten:

  • een gewaarmerkt afschrift van de notariële akte van oprichting;
  • formulier 5, het formulier waarmee u een stichting inschrijft;)
  • formulier 22, het formulier waarmee u de functionarissen van een stichting inschrijft;
  • kopie van de geldige legitimatiebewijzen van de functionarissen van de stichting.
  Stuur deze documenten naar het postadres van de KvK. Na registratie ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding per post.

 • Hoe schrijf ik een stichting uit?

  Een stichting schrijft u uit met een formulier, dat u vindt op onze website. U verstuurt dit formulier per post. Om de stichting te ontbinden moet het bestuur eerst een ontbindingsbesluit nemen. Voor opgave van de ontbinding aan het Handelsregister maakt u gebruik van formulier 17A. Voordat u besluit de stichting te ontbinden:

  • raadpleegt u eerst de statuten van de stichting
  • leest u de toelichting bij het formulier 17A

  Hoe geeft u een ontbinding op aan de Kamer van Koophandel?
  Indien u besluit tot ontbinding over te gaan, dan kan het gaan om twee situaties:

  • 1. de stichting is ontbonden, maar er zijn nog baten;
  • 2. de stichting is ontbonden en er zijn geen baten meer.

  Afhankelijk van de situatie volgt u de onderstaande aanwijzingen op.

  1. Er zijn nog baten
  In dit geval blijft de stichting nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. U vult het formulier als volgt in:
  • bij vraag 2.1 vermeldt u de datum van de ontbinding;
  • bij vraag 3.1 kruist u aan 'er zijn wel baten';
  • bij vraag 3.2 en volgende vult u de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar);
  • bij vraag 6 geeft u aan of de stichting een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt.
  2. Er zijn geen baten meer
  In dit geval houdt de stichting op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. U vult het formulier als volgt in:
  • bij vraag 2.1 vermeldt u de datum van de ontbinding;
  • bij vraag 3.1 kruist u aan 'er zijn geen baten';
  • bij vraag 4.1 vult u de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de stichting bewaart;
  • bij vraag 6 geeft u aan of de stichting een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt.

  Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het postadres van de KvK met de volgende bijlagen:

  • een originele notariële akte waaruit de opheffing van de splitsing blijkt;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.

  Meer informatie

  Als er sprake is van vereffening van het vermogen (situatie 1) en de vereffenaar is nog niet bekend in het Handelsregisterdossier, dan is opsturen van het formulier niet voldoende. De vereffenaar moet zich persoonlijk aan de balie van de Kamer van Koophandel legitimeren. In de toelichting op het formulier kunt u lezen welke documenten moeten worden meegenomen.

 • Hoe geef ik een adreswijziging door?

  De wijziging van het bezoekadres geeft u door met een wijzigingsformulier. Na het invullen van het formulier, print u het formulier en stuurt dit samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar op naar het postadres van de KvK.

  Is het bezoekadres niet gelijk aan het privéadres van één van de bestuurders, dan ontvangen wij graag een kopie van het door twee partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract van het nieuwe adres.

 • Hoe schrijf ik een vereniging uit?

  Een vereniging schrijft u uit met een formulier, dat u vindt op onze website. U verstuurt dit formulier per post. Om de vereniging te ontbinden moet de algemene ledenvergadering eerst een ontbindingsbesluit nemen. Voor opgave van de ontbinding aan het Handelsregister maakt u gebruik van formulier 17A.

  Voordat u besluit de vereniging te ontbinden:

  • raadpleegt u eerst de statuten van de vereniging;
  • leest u de toelichting bij het formulier 17A.
  Hoe geeft u een ontbinding op aan de Kamer van Koophandel? Indien u besluit tot ontbinding over te gaan, dan kan het gaan om twee situaties:
  • 1. de vereniging is ontbonden, maar er zijn nog baten;
  • 2. de vereniging is ontbonden en er zijn geen baten meer.
  Afhankelijk van de situatie volgt u de onderstaande aanwijzingen op.

  1. Er zijn nog baten

  In dit geval blijft de vereniging nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. U vult het formulier als volgt in:
  • bij vraag 2.1 vermeldt u de datum van de ontbinding;
  • bij vraag 3.1 kruist u aan 'er zijn wel baten';
  • bij vraag 3.2 en volgende vult u de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar);
  • bij vraag 6 geeft u aan of de vereniging een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt.
  2. Er zijn geen baten meer
  In dit geval houdt de vereniging op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. U vult het formulier als volgt in:
  • bij vraag 2.1 vermeldt u de datum van de ontbinding;
  • bij vraag 3.1 kruist u aan 'er zijn geen baten';
  • bij vraag 4.1 vult u de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de vereniging bewaart;
  • bij vraag 6 geeft u aan of de vereniging een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt.

  Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het postadres van de KvK met de volgende bijlagen:

  • een ondertekend exemplaar van de notulen van de ledenvergadering waarin het besluit tot ontbinding is vastgelegd;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.
  Meer informatie
  Als er sprake is van vereffening van het vermogen (situatie 1) en de vereffenaar is nog niet bekend in het Handelsregisterdossier, dan is opsturen van het formulier niet voldoende. De vereffenaar moet zich persoonlijk aan de balie van de Kamer van Koophandel legitimeren. In de toelichting op het formulier kunt u lezen welke documenten moeten worden meegenomen.

 • De VvE beschikt over een modelreglement, moeten we deze aanleveren?

  U hoeft alleen op te geven welk van de 8 modelreglementen u gebruikt. Als de VvE een aanvulling of wijziging heeft op dit reglement, of een ander reglement hanteert dan één van de 8 modelreglementen, dan is wel een volledige versie vereist. U vindt de modelreglementen op www.notaris.nl.

 • Hoe schrijf ik een vestiging van een stichting in?

  Het inschrijven van een extra vestiging (nevenvestiging) bij uw stichting geeft u door met een formulier 9a. Dit betreft een vestiging waarin geen commerciële activiteiten worden uitgevoerd.

  Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u op naar het postadres van de KvK, samen met:

  • een kopie van het door twee partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract van het nieuwe vestigingsadres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier.
  In het schema inschrijving vestigingen voor stichtingen en verenigingen ziet u snel of u de vestiging moet inschrijven.

 • Hoe schrijf ik een vestiging van een vereniging in?

  Het inschrijven van een extra vestiging (nevenvestiging) bij uw vereniging geeft u door met een formulier 9a. Dit betreft een vestiging waarin geen commerciële activiteiten worden uitgevoerd.

  Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u op naar het postadres van de KvK, samen met:

  • een kopie van het door twee partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract van het nieuwe vestigingsadres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs  van de ondertekenaar van het formulier.
  In het schema inschrijving vestigingen voor stichtingen en verenigingen ziet u snel of u de vestiging moet inschrijven.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op

Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 8:30 en 17:00

 • Algemene vragen

  Voor vragen over ondernemen, uw inschrijving of voor het aanvragen of bestellen van officiële documenten.

  088 585 1 585
  Lokaal tarief

  Keuzemenu

  1  Voor startersinformatie en vragen over ondernemerschap en innovatie
  2  Voor het wijzigen, inschrijven of uitschrijven van gegevens van uw bedrijf, vereniging of stichting
  3  Voor het bestellen van uittreksels, statuten, verklaringen, jaarrekeningen en/of andere producten
  4  Voor oorsprongsdocumenten en legalisaties voor het buitenland 
  5  Voor vragen over inloggen, deponeren en facturen
  6  Voor overige vragen

  Houd a.u.b. uw KvK-nummer bij de hand. Hiermee kunnen we u sneller van dienst zijn.

 • Vragen over financiering

  Op zoek naar financiering voor uw bedrijf? Wilt u persoonlijk inzicht in mogelijkheden voor uw eigen situatie? Onze adviseurs van de financieringsdesk helpen u graag.

  0800 10 14
  Lokaal tarief
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Ruim 40 gespecialiseerde en ervaren adviseurs
  • Uw verbinding met passende investeerders en adviseurs


  Wij denken met u mee over de mogelijkheden die u heeft om financiering te vinden voor uw doelen.

 • Bedrijfsgegevens opvragen

  U wilt snel gegevens van een bedrijf opvragen? Bel ons en u ontvangt telefonisch de informatie uit het Handelsregister.

  0900 123 45 67
  (€ 0,70 per minuut)
  • Snel een telefoonnummer of adres van een bedrijf opvragen
  • Checken of een bedrijf staat ingeschreven
  • Controleren wie bestuurder is


  Wanneer u belt krijgt u de gegevens telefonisch te horen. Gegevens worden niet digitaal of schriftelijk geleverd. Hiervoor kunt u terecht op onze bestelpagina.

Kantoren

U kunt langskomen om uw bedrijf in te schrijven, of om specifieke wijziging aan ons door te geven. Maak a.u.b. eerst een afspraak voordat u langskomt. Wilt u ons post toesturen? Bekijk dan ons overzicht postadressen.