Hulp bij inschrijven

Deze vragen worden vaak aan ons gesteld.

Inschrijven bedrijf of organisatie

Je schrijft je bedrijf in met behulp van inschrijfformulieren. Kies voor 'bedrijf', selecteer een rechtsvorm en doorloop de stappen. Vul de formulieren zo volledig mogelijk in. Om je inschrijving definitief te maken, maak je online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Geef een extra vestiging (nevenvestiging) van je onderneming door via onze website. Kies voor de optie wijzigen. Vul de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in. Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

Is je bezoekadres niet gelijk aan je privéadres? Lever dan 1 van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je nevenvestiging:

 • een kopie van het door beide partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid richt je op bij de notaris. Na de oprichting regelt de notaris meestal de inschrijving in het Handelsregister.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid richt je niet op bij de notaris. Je bent ook niet verplicht deze vereniging in te schrijven bij KVK. Wij raden je aan om de vereniging toch in te schrijven. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Door inschrijving in het Handelsregister beperken bestuursleden hun aansprakelijkheid. Na inschrijving zijn zij slechts hoofdelijk aansprakelijk als eventuele schuldeisers aantonen dat de vereniging niet aan haar verplichtingen voldoet.

Documenten voor inschrijving vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Wil je zelf de vereniging inschrijven in het Handelsregister? Verzamel voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de volgende documenten en verstuur deze naar het KVK-postadres:

 • formulier 5: inschrijving stichting of vereniging
 • formulier 22: inschrijving functionaris voor een stichting of vereniging
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder
 • een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van statuten op schrift als deze zijn gemaakt (dus iedere pagina geparafeerd met op de laatste pagina de handtekening van de bestuurder(s))

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je van ons per post een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Een stichting richt je op bij notariële akte. De notaris regelt na de oprichting de inschrijving in het Handelsregister.

Zelf de stichting inschrijven

Wil je zelf de stichting inschrijven in het Handelsregister? Verzamel de volgende documenten en verstuur deze naar het KVK-postadres:

 • een gewaarmerkt afschrift  notariële akte van oprichting
 • formulier 5: inschrijving stichting of vereniging
 • formulier 22: inschrijving functionaris voor een stichting of vereniging
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je van ons per post een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt uittreksel Handelsregister aanvragen.

Vanaf 1 juli 2008 zijn VvE's verplicht zich in het Handelsregister in te schrijven. Een nieuw opgerichte VvE schrijft de notaris voor je in.

VvE inschrijven bij KVK

Wil je zelf een VvE inschrijven, verzamel dan de volgende documenten:

 • het inschrijfformulier voor VvE's (formulier 5)
 • het inschrijfformulier voor de functionarissen van de VvE (formulier  22)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE
 • een door de bestuurder(s) gewaarmerkte* kopie van de splitsingsakte als de VvE is opgericht vóór 1 juli 2008
 • een origineel notarieel afschrift van de splitsingsakte als de VvE is opgericht ná 1 juli 2008 en nog niet bij KVK is ingeschreven
 • een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren

* gewaarmerkt: op iedere pagina staat een paraaf van de bestuurder(s) en op de laatste pagina de handtekening(en).

Heb je de splitsingsakte niet? Bestel dan tegen betaling een kopie bij het Kadaster.

Inschrijfformulieren en documenten aanleveren

Stuur de formulieren en documenten naar het KVK-postadres

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je per post een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Geef een extra vestiging (nevenvestiging) door via onze website. Kies voor de optie wijzigen en vul de naam van vereniging/stichting of het KVK-nummer in. Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

Aanvullende bewijsstukken

Is het bezoekadres niet gelijk aan het privéadres van een geregistreerde functionaris? Lever dan 1 van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor de vestiging van de vereniging of stichting:

 • een kopie van het door beide partijen getekende huur-, kop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Inschrijven of niet?

Twijfel je of je de vestiging moet inschrijven? Bekijk dan het schema inschrijving vestigingen voor stichtingen en verenigingen.

Lees hier meer over Een stille maatschap inschrijven

In het Handelsregister wordt de onderneming geregistreerd en apart daarvan degene aan wie de onderneming toebehoort. De onderneming draagt een zogeheten handelsnaam (waarmee de onderneming naar buiten treedt). Degene die de onderneming exploiteert, heeft ook een naam. Dat kan de naam van een persoon zijn, maar ook van een vof, bv, (stille) maatschap, etc.

In de handelsnaam van de onderneming kunnen niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen. Wanneer dit wel het geval is, is er feitelijk niet langer sprake van een stille maatschap aangezien het samenwerkingsverband dan naar buiten toe optreedt onder een gemeenschappelijke naam. In de naam van de stille maatschap moeten voor de registratie de woorden ´stille maatschap´ wel worden opgenomen. Dit is noodzakelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen een openbare en stille maatschap.

Let op: wanneer extern onder de naam van de stille maatschap wordt opgetreden, wordt dit samenwerkingsverband al snel als openbare maatschap gezien. Daarom is het van belang, de woorden ‘stille’ of ‘maatschap’ alleen intern te gebruiken. Gebruik voor extern optreden – aan- en verkopen bijvoorbeeld - de gekozen handelsnaam van de onderneming waarin niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen. 

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven. Je kunt wel wijzigingen voor jouw huidige eenmanszaak aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam. Vinden de nieuwe activiteiten plaats op een ander adres dan je huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging.

Dit is afhankelijk van het aantal weken dat je bent uitgeschreven en het bewijs wat je hiervoor hebt.

Langer dan 6 weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak langer dan 6 weken geleden uitgeschreven? Dan is het niet mogelijk om je uitschrijving ongedaan te maken.  Je moet een nieuwe  eenmanszaak inschrijven.

Voor de inschrijving gebruik je het inschrijfformulier op de website. Vul het formulier online in. Maak vervolgens een afspraak op een KVK-kantoor om je inschrijving definitief te maken. Dit kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Je krijgt in dit geval een nieuw KVK-nummer en een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Je betaalt een eenmalige inschrijfvergoeding voor de inschrijving van de nieuwe eenmanszaak. Betalen is alleen mogelijk met je pinpas, mobiel of creditcard.

Korter dan 6 weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak korter dan 6 weken geleden uitgeschreven? Dan kun je je uitschrijving ongedaan maken als je aantoont dat je bedrijf onafgebroken actief is geweest. Gebruik hiervoor formulier 18 en stuur bewijzen mee. Denk bijvoorbeeld aan:

 • recente bankafschriften op naam van de onderneming waaruit blijkt dat er inderdaad nog activiteiten zijn (geweest)
 • recente aan- en verkoopfacturen en opdrachtbevestigingen (is je bedrijf met terugwerkende kracht uitgeschreven, dan ook over die periode)
 • verklaring van de boekhouder of accountant
 • bewijs van aangifte van winst uit onderneming (WUO) of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) van de Belastingdienst of ander vormen van administratie die kunnen aantonen dat de rectificatie juist is

Stuur formulier 18 ingevuld en ondertekend op naar het KVK-postadres, samen met een kopie van je geldig legitimatiebewijs en de bewijsstukken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de uitschrijfbevestiging. Deze ontving je van ons per post.

Wij beoordelen of de bewijsstukken voldoen om de uitschrijving ongedaan te maken. Als deze voldoen, dan hou je hetzelfde KVK-nummer. Je ontvangt hiervan een bevestiging per post. Daarna kun je een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Belastingdienst

Van een heropening van je KVK-inschrijving krijgt de Belastingdienst niet automatisch bericht.
Om je btw-nummer weer te activeren, stuur je een brief aan de Belastingdienst waarin je aangeeft dat je bij je bedrijf (met KVK-nummer) het btw-nummer wilt activeren. De brief stuur je naar:

Belastingdienst/Klantbeheer

Postbus 2892

6401 DJ Heerlen

Het is niet zeker dat je btw-nummer precies hetzelfde blijft. Het is mogelijk dat je subnummer verandert. Bijvoorbeeld 123456789B01 wordt 123456789B02.

Lees meer over het inschrijven van een buitenlands bedrijf.

Je kunt jouw onderneming alleen inschrijven als je een Nederlands bezoekadres hebt. Woon je in een aan Nederland grenzend gebied en kun je aannemelijk maken dat er structureel fysieke ondernemersactiviteiten in Nederland plaatsvinden? Dan kun je je inschrijven met het bezoekadres in het buitenland. Het inschrijven verloopt als volgt:

 • Kies een rechtsvorm en vul het (digitale) inschrijfformulier zo volledig mogelijk in.
  Voor het inschrijven van een eenmanszaak heb je een DigiD nodig. Deze vraag je aan met een Burgerservicenummer (BSN). Heb je geen BSN, dan volg je deze stappen:
 • Voltooi daarna de inschrijving op een KVK-kantoor. Maak hiervoor een afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • Een geldig legitimatiebewijs en een origineel uittreksel (of een gelegaliseerde kopie hiervan) uit het buitenlandse bevolkingsregister van de gemeente, of een ander origineel bewijs (of een gelegaliseerde kopie hiervan), zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop jouw privéadres staat.
   Let op: Het bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Lever dit bewijs aan in een voor ons leesbare taal. Als de gegevens niet leesbaar zijn, kan KVK vragen om het bewijs te laten vertalen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Deze vertaling hoeft niet afkomstig te zijn van een beëdigd vertaler.
  • Een kopie van het door 2 partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract van het (Nederlandse) bezoekadres.

Inschrijven functionaris

Kies voor 'wijzigen'. Vul je bedrijfsnaam of KVK-nummer in. Klik op 'Functionarissen' en doorloop de stappen.

Laat uitschrijving en inschrijving gelijk lopen

Tekent de bestuurder, vennoot of maat die zich uitschrijft ook voor de inschrijving van de nieuwe bestuurder, vennoot of maat? Geef het formulier voor de uitschrijving dan mee aan de nieuwe bestuurder, vennoot of maat als hij zich komt inschrijven bij een KVK-kantoor.

Zo voorkom je dat de in- en uitschrijving elkaar kruisen en inschrijven op dat moment niet mogelijk is. Alleen een nog inschreven bestuurder, vennoot of maat mag tekenen voor de toetreding van een nieuwe bestuurder, vennoot of maat.

Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie

Via de online UBO-opgave kun je bepalen of de nieuwe bestuurder, vennoot of maat ook een UBO wordt van jouw organisatie en meteen de nieuwe UBO inschrijven of een wijziging doorgeven.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het wijzigen van functionarissen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van onderneming. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling welke stappen je moet volgen bij het wijzigen van functionarissen.

Je regelt de inschrijving via onze website:

 • kies voor wijzigen
 • zoek en selecteer de organisatie 
 • kies dan voor 'functionaris(sen)'

Digitaal indienen (verwerkingstijd 2 werkdagen)

Het formulier kun je digitaal verzenden op voorwaarde dat het om een nieuwe bestuurder gaat voor een vereniging, stichting of VvE zonder commerciële activiteiten/zonder onderneming.

De nieuwe bestuurder ondertekent het formulier in 2 stappen via DigiD:

 • log in met Digid of DigiD app
 • maak 1 cent over via iDEAL

Daarna ontvangt de persoon die de opgave doet (de aangever) een e-mail met het digitaal getekende formulier. Deze persoon ondertekent het formulier ook in de eerder genoemde stappen via DigiD en dient het formulier vervolgens in.

Klopt het adres nog?

Is het adres van de organisatie ook het adres van een vertrekkende bestuurder? Geef dan ook een adreswijziging door. Controleer gelijk of de andere contactgegevens nog actueel zijn.

Wie mag tekenen?

Alleen een nog ingeschreven bestuurder mag tekenen voor de toetreding (inschrijving) van een nieuwe bestuurder. Tekent de vertrekkende bestuurder ook voor de inschrijving van de nieuwe bestuurder? Verstuur dan de inschrijving van de nieuwe bestuurder en de uitschrijving van de vertrekkende bestuurder gelijktijdig.

Persoonlijke legitimatieplicht

Heeft de vereniging of stichting wel commerciële activiteiten/een onderneming? Dan legitimeert iedere nieuwe bestuurder zich persoonlijk op een KVK-kantoor met een geldig legitimatiebewijs. De inschrijving van een nieuwe bestuurder van een vereniging of stichting met een onderneming geef je door met een formulier dat je via onze website invult en daarna print. Een bestuurder die op dit moment in het Handelsregister ingeschreven staat ondertekent het formulier. Van deze persoon neem je een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. Voor een bezoek aan KVK maak je online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie

Kijk of de nieuwe bestuurder ook een  UBO (Ultimate Beneficial Owner)  wordt van jouw organisatie. Controleer ook of er gevolgen zijn voor de andere UBO’s in je organisatie. Verandert bijvoorbeeld de omvang van het belang dat de bestaande UBO’s in je organisatie hebben?

Via de online UBO-opgave kan je een nieuwe UBO inschrijven of een wijziging doorgeven.
 

Let op! De UBO-registratie is niet van toepassing op VvE's en informele verenigingen zonder onderneming.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het wijzigen van bestuursleden kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van je organisatie. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling welke stappen je moet volgen bij het wijzigen van functionarissen.

Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier, of formulier 11 als het digitaal niet lukt. Stuur een kopie van de notariële akte van overdracht van aandelen mee. Dit hoeft niet als een notaris het formulier ondertekent. Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie.

Ondertekenaar en kopie legitimatiebewijs

Een bestuurder, die op dit moment in het Handelsregister ingeschreven staat, ondertekent het formulier. Stuur het formulier naar het KVK-postadres samen met een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar en de enig aandeelhouder. Je stuurt geen kopie legitimatiebewijs van de enig aandeelhouder mee als deze persoon al ingeschreven staat als bestuurder of commissaris (in hetzelfde KVK-nummer).

Gebruik voor de inschrijving van de nieuwe functionaris het online formulier. Vul in voor welke organisatie je dit wilt regelen en doorloop de stappen. Op het formulier staat vermeld of de nieuwe functionaris zich persoonlijk moet legitimeren en welke bewijsstukken wij nodig hebben.

Overdracht en overname

Er zijn 2 manieren waarop je de overdracht van jouw onderneming kunt registreren:

 • Maak samen met de nieuwe eigenaar een afspraak om een KVK-kantoor te bezoeken. Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee. Graag de volgende formulieren voorbereiden: Formulier 14: wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens. De oude eigenaar vult vraag 1, 2, 9 en 10 in. Formulier 1: inschrijving eenmanszaak. De nieuwe eigenaar geeft op dat hij/zij de bestaande onderneming als eenmanszaak voortzet.
 • Via formulier 14: wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens. De oude eigenaar vult vraag 1, 2, 9 en 10 in.
  De nieuwe eigenaar maakt online een afspraak door in te loggen met DigiD en meldt zich met dit formulier (inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs van de oude eigenaar) en een geldig legitimatiebewijs op een KVK-kantoor.
  Met formulier 1: Inschrijving eenmanszaak geeft de nieuwe eigenaar op dat hij/zij de bestaande onderneming als eenmanszaak voortzet.

Aanvullende bewijsstukken

Wij vragen de nieuwe eigenaar om aanvullende bewijsstukken, zoals een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte of een franchiseovereenkomst.

Heeft de nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf op een ander adres dan de huidige inschrijving van de nieuwe eigenaar? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulier 14 en 9, samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren, in één envelop met de post naar ons toe. Stuur beide formulieren in één envelop met de post naar ons toe. Vergeet niet een kopie van het door beide partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van de eenmanszaak van de nieuwe eigenaar? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval online wijzigingen door voor de eenmanszaak van de nieuwe eigenaar. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Bij een bedrijfsoverdracht krijgt een onderneming een nieuw KVK-nummer en btw-id, zodat duidelijk is dat er sprake is van een nieuwe eigenaar. Wij zorgen tijdens de wijziging in het Handelsregister ook voor de wijziging bij de Belastingdienst.

Inschrijfkosten

Je betaalt een eenmalige inschrijfvergoeding voor de inschrijving van een nieuwe onderneming. Betalen is alleen mogelijk met je pinpas, mobiel of creditcard.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de nieuwe eigenaar.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van eenmanszaak naar vof regel je als volgt:

Maak voor de legitimatieplicht online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een vennoot die voorheen eigenaar was van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Of treed je als vennootschap of rechtspersoon toe in de vof, bijvoorbeeld een vof, cv, bv of nv? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Wel moet een bevoegd persoon van de betreffende vennootschap of rechtspersoon de opgave ondertekenen. Geef het betreffende formulier dan samen met een kopie van je legitimatiebewijs mee aan de andere venno(o)t(en).

Aanvullende bewijsstukken

Neem, als er een vennootschapscontract is opgemaakt, dit contract mee naar de afspraak. De afspraken over de bevoegdheid van de vennoten registreren wij in het Handelsregister.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de vof.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van eenmanszaak naar vof regel je als volgt:

Maak voor de legitimatieplicht online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht
Ben je een maat die voorheen eigenaar was van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Of treed je als vennootschap of rechtspersoon toe in de maatschap, bijvoorbeeld een vof, cv, bv of nv? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Wel moet een bevoegd persoon van de betreffende vennootschap of rechtspersoon de opgave ondertekenen. Geef het betreffende formulier dan samen met een kopie van je legitimatiebewijs mee aan de andere ma(a)t(en).

Aanvullende bewijsstukken
Neem, als er een maatschapscontract is opgemaakt, dit contract mee naar de afspraak. De afspraken over de bevoegdheid van de maten registreren wij in het Handelsregister.

Ingangsdatum
Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel@ aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten
Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de maatschap.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl

Meestal regelt de notaris de inschrijving in het Handelsregister. Wil je zelf de overdracht van eenmanszaak naar bv of nv inschrijven, dan regel je dat als volgt:

Maak online een afspraak door in te loggen met DigiD voor de legitimatieplicht. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Functionaris is een rechtspersoon of een samenwerkingsverband
Is de functionaris een rechtspersoon of samenwerkingsverband? Er geldt geen persoonlijke legitimatieplicht. Je stuurt de formulieren naar het KVK-postadres. Op het formulier staat wie de formulieren mag ondertekenen en welke bewijsstukken je eventueel moet meesturen.

Ingangsdatum
De overdrachtsdatum is de datum van oprichting van de bv of nv die in de notariële akte staat. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding. Betaling is alleen mogelijk via pin/creditcard. Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten
Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de bv of nv.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

Meestal regelt de notaris de inschrijving in het Handelsregister. Wil je zelf de overdracht van eenmanszaak naar bv of nv inschrijven, dan regel je dat als volgt:

 • Vul formulier 14 in (wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens) voor de overdracht van de onderneming aan de bv of nv in oprichting.
 • Vul formulier 7 in (inschrijving bv nv in oprichting).
 • Vul formulier 12 in (inschrijving overige functionarissen).

Maak online een afspraak voor de legitimatieplicht. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

 Bevoegd functionaris is een rechtspersoon of een samenwerkingsverband
Is de bevoegd functionaris een rechtspersoon of samenwerkingsverband? Er geldt geen persoonlijke legitimatieplicht. Je stuurt de formulieren naar het KVK-postadres. Op het formulier staat wie de formulieren mag ondertekenen en welke bewijsstukken je eventueel moet meesturen.

Aanvullende bewijsstukken
Neem een schriftelijke verklaring mee van de notaris waaruit blijkt dat de notaris bezig is met de oprichting van de bv of nv. In plaats van een schriftelijke verklaring kun je op formulier 7 het onderdeel 'notarisverklaring' door de notaris laten invullen en ondertekenen.

Ingangsdatum
Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding. Betaling is alleen mogelijk via pin/creditcard. Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten
Bekijk verder welke op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak deze contracten op naam van de bv of nv in oprichting.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van vof naar eenmanszaak regel je als volgt: 

 • Vul formulier 17A in: opgave van ontbinding van de vof. Alle vennoten tekenen voor akkoord bij punt 5.1. Bij punt 6.2 vermeld je de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak.
 • Vul formulier 1 in: opgave van de eenmanszaak.

De nieuwe eigenaar maakt vervolgens online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een vennoot die eigenaar wordt van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Je stuurt de ondertekende formulieren met bijlagen dan naar het KVK-postadres.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel@ aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven de wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingsnummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de vof zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Heb je als nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf dat je overneemt op een ander adres dan jouw huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulieren 17 en 9 in één envelop met de post naar ons toe. Samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren. Vergeet niet een kopie van het door 2 partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van je eenmanszaak? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval wijzigingen online door voor jouw huidige eenmanszaak. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van een vof naar een nieuwe vof regel je door de verschillende formulieren in te vullen. De nieuwe vennoten moeten persoonlijk langskomen op een KVK-kantoor voor een legitimatiecontrole. Maak hiervoor online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Let op: bij het overnemen van een bedrijf moeten het bezoekadres en minimaal 1 bedrijfsactiviteit hetzelfde blijven.

 • Formulier 17A: ontbindingsformulier vennootschap. Alle vennoten tekenen voor akkoord bij punt 5.1. Bij punt 6.2 vermeld je de overdracht van de onderneming aan de vof.
 •  Formulier 2 : 'inschrijving vof'.
 • Formulier 10: 'inschrijving vennoot'.
 • Formulier 32: 'inschrijving UBO's'. In het formulier staat welke bijlagen je moet meenemen.

UBO-register

Bij de inschrijving in het Handelsregister, moet je meteen de UBO’s inschrijven van de nieuwe vof. Via het stappenplan kun je vaststellen wie de UBO’s zijn.

KVK schrijft de UBO’s voor jouw 'oude vof' uit. Je hoeft de UBO’s niet zelf uit te schrijven.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je één van de vennoten die nu vennoot wordt in de nieuwe vof én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Of treed je als vennootschap of rechtspersoon toe in de vof, bijvoorbeeld een vof, cv, bv of nv? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Wel moet een bevoegd persoon van de betreffende vennootschap of rechtspersoon de opgave ondertekenen. Geef het betreffende formulier dan samen met een kopie van jouw legitimatiebewijs mee aan de andere venno(o)t(en).

Aanvullende bewijsstukken

Wij vragen om aanvullende bewijsstukken, zoals een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte of een franchiseovereenkomst. Neem, als er een vennootschapscontract is, dit contract ook mee naar de afspraak. De afspraken over de bevoegdheid van de vennoten registreren wij in het Handelsregister.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de 'oude' vof zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de nieuwe vof.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van maatschap naar eenmanszaak regel je als volgt: 

 • Vul formulier 17A in: opgave van ontbinding van de maatschap. Alle maten tekenen voor akkoord bij punt 5.1. Bij punt 6.2 vermeld je de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak.
 • Vul formulier 1 in: opgave van de eenmanszaak.

De nieuwe eigenaar maakt vervolgens online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een maat die eigenaar wordt van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Je stuurt de ondertekende formulieren met bijlagen dan naar het KVK-postadres.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de maatschap zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Heb je als nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf dat je overneemt op een ander adres dan jouw huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulieren 17 en 9 in één envelop met de post naar ons toe. Samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren. Vergeet niet een kopie van het door 2 partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van je eenmanszaak? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval wijzigingen online door voor jouw huidige eenmanszaak. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

Vooraf vul je verschillende formulieren in. Daarna kom je langs op een KVK-kantoor voor de legitimatiecontrole. Maak hiervoor online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Wat gebeurt er met de bv?
De keuze tussen een eenmanszaak of bv heeft vaak te maken met belastingen en aansprakelijkheid. Heb je een bv en wil je de onderneming voortzetten als eenmanszaak? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

 

 • je zet je onderneming voort in een eenmanszaak en de bv houdt op te bestaan
 • je zet je onderneming voort in een eenmanszaak en de bv blijft daarnaast bestaan (bijvoorbeeld voor het beheren van vermogen).

 

Vraag bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder.

De bv houdt op te bestaan
In dit geval ontbind je eerst de bv. Neem de volgende documenten en ingevulde en ondertekende formulieren mee naar je afspraak:

 

Vul het formulier in en vermeld bij 6.2 de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak. Neem ook het ontbindingsbesluit mee.

 

 

De bv blijft bestaan
Neem de volgende documenten en ingevulde en ondertekende formulieren mee naar jouw afspraak:

 

 

 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Inschrijfformulier eenmanszaak (formulier 1).
 • Formulier 14 voor de bv. Vul het formulier in en vermeld bij 9.1 de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak.

 

Aanvullende bewijsstukken
Wij vragen om aanvullende bewijsstukken. Denk aan een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte of een franchiseovereenkomst.

Ingangsdatum
Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kan je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

UBO-register KVK schrijft de Ultimate Beneficial Owner (UBO’s) uit als de bv ophoudt te bestaan. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. Je hoeft de UBO’s niet zelf uit te schrijven.
Een eenmanszaak hoeft geen UBO's te registreren.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard).

Lopende contracten
Bekijk welke contracten op naam van de bv staan. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

Moet ik me inschrijven

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Volgens de wet heb je een onderneming als je zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. In de praktijk is het soms lastig om precies te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming.

Bekijk of je je moet inschrijven bij KVK

Nee, bij een hobby gaan we ervan uit dat de verdiensten nihil of minimaal zijn. Of dat ze niet in verhouding staan tot de tijd die je aan je hobby besteedt. Je ontvangt een symbolische vergoeding. Volgens de Handelsregisterwet is er dan géén sprake van een onderneming en voldoe je niet aan de criteria voor een onderneming.

 • Alle buitenlandse vennootschappen met een vestiging in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.
 • Buitenlandse vennootschappen die geen vestiging in Nederland hebben, hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in het Handelsregister indien zij ondernemingsactiviteiten in Nederland hebben. Dit geldt ook voor buitenlandse ondernemers, die de activiteit niet in de rechtsvorm van een vennootschap bedrijven. Maar bijvoorbeeld als eenmanszaak.
  Voor deze specifieke situatie adviseren wij contact met ons op te nemen.
 • Buitenlandse vennootschappen die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland, zijn verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister, ongeacht of zij wel of geen vestiging in Nederland hebben. Kijk voor meer informatie op: www.kvk.nl/waadi.

DigiD

Voor het inschrijven van een eenmanszaak of vof heb je een DigiD nodig. Heb je deze niet? Vraag dan DigiD aan via www.digid.nl. Dit doe je met een burgerservicenummer (BSN).

Woon je buiten Nederland? Op de website van Nederland Wereldwijd staat hoe je in het buitenland DigiD kunt aanvragen. Hiervoor is een BSN en de Nederlandse nationaliteit, of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER) vereist.

Als je niet kunt inloggen met DigiD kan dat komen door:
 • Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord: controleer of je de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters.
 • Je DigiD is niet geactiveerd. Activeer eerst je DigiD met de activeringscode die je per brief hebt ontvangen.
 • Je DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade is opgeheven en probeer het opnieuw (na 15 minuten).
 • Je DigiD is verlopen omdat je deze 3 jaar niet hebt gebruikt. Vraag opnieuw een DigiD aan.

Over mijn inschrijving

Je registreert je bedrijf een week voor of na de start van de bedrijfsactiviteiten. Maak daarvoor thuis de inschrijving in orde. Vervolgens plan je online een afspraak voor de legitimatiecontrole en het afronden van je inschrijving. Je ontvangt meteen je KVK-nummer. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Je mag ook eerder bij ons langskomen voor de controle van je vooraf ingevulde gegevens en je legitimatiebewijs. Dit kan tot maximaal 3 maanden voor jouw startdatum. In dit geval ontvang je je KVK-nummer in de week van jouw startdatum per post. Een afspraak kun je maximaal 8 weken vooruitplannen.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee en een pinpas of creditcard voor de betaling van de eenmalige inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel aanvragen. Indien van toepassing, neem dan een door alle partijen getekend exemplaar van het huurcontract, cv-, vof-, maatschaps- of franchisecontract mee. Moet je organisatie ook UBO's inschrijven? Neem dan ook de benodigde informatie en documenten mee:

Voor het inschrijven van een nieuwe onderneming of organisatie betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding. Je kunt bij je inschrijving ook meteen een gewaarmerkt uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® kopen. Betalen is alleen mogelijk met een pinpas, mobiel of creditcard.

Je krijgt een KVK-nummer als je je inschrijft in het Handelsregister. Je kunt je inschrijven vanaf een week voor de start van je bedrijf, maar je kunt al eerder naar KVK gaan om je inschrijving voor te bereiden. Dit kan tot maximaal 3 maanden voor de startdatum. De definitieve inschrijving (met KVK-nummer) vindt in dit geval een week voor de start van je bedrijf plaats. Je hoeft daarvoor niet opnieuw naar KVK te komen.

Je schrijft je bedrijf in met inschrijfformulieren. Kies voor ‘Nieuw bedrijf inschrijven', doorloop de stappen en vul de formulieren zo volledig mogelijk in. Neem ze mee als je persoonlijk langs komt op een kantoor om de inschrijving definitief te maken. Maak hiervoor een afspraak. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Inschrijven in de voorbereidingsfase is in sommige gevallen mogelijk. Voorbereidingen zijn bijvoorbeeld goederen bestellen, vergunningen aanvragen of een bedrijfspand huren. Om de inschrijving af te ronden maak je online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven van bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Voor het inschrijven van een eenmanszaak of vof heb je een DigiD nodig. Heb je deze niet? Vraag dan DigiD aan via www.digid.nl. Dit doe je met een burgerservicenummer (BSN).

Woon je buiten Nederland? Op de website van Nederland Wereldwijd staat hoe je in het buitenland DigiD kunt aanvragen. Hiervoor is een BSN en de Nederlandse nationaliteit, of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER) vereist.

Als je niet kunt inloggen met DigiD kan dat komen door:
 • Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord: controleer of je de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters.
 • Je DigiD is niet geactiveerd. Activeer eerst je DigiD met de activeringscode die je per brief hebt ontvangen.
 • Je DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade is opgeheven en probeer het opnieuw (na 15 minuten).
 • Je DigiD is verlopen omdat je deze 3 jaar niet hebt gebruikt. Vraag opnieuw een DigiD aan.

Belastingen

Je hoeft je niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. Na je inschrijving geeft KVK je gegevens door aan de Belastingdienst. Binnen 2 weken ontvang je bericht van de Belastingdienst.

Je krijgt je btw-id en omzetbelastingnummer binnen 2 weken na de startdatum van je bedrijf van de Belastingdienst. Ontvang je binnen 2 weken geen reactie van de Belastingdienst? Bel dan met de BelastingTelefoon (0800 05 43).

Het btw-id gebruik je voor de communicatie met je klanten en leveranciers. Bijvoorbeeld op je website en factuur. Het omzetbelastingnummer gebruik je voor je aangifte omzetbelasting.

Je omzetbelastingnummer vind je terug op de website van de Belastingdienst. Je btw-id vraag je op via de BelastingTelefoon.

Omzetbelastingnummer opzoeken via website Belastingdienst

Je omzetbelastingnummer vind je terug op de website van de Belastingdienst. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 • ga naar de website van de Belastingdienst
 • klik linksboven op het menu
 • kies voor de optie 'ondernemen'
 • kies voor de optie 'btw' (omzetbelasting)
 • log in als ondernemer met je persoonlijke DigiD en je ziet direct wat jouw omzetbelastingnummer is

Btw-id kwijt? Bel de BelastingTelefoon

Ben je je btw-identificatienummer kwijt? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon (0800 05 43). De Belastingdienst stuurt de brief met je btw-id dan opnieuw per post. Dit duurt maximaal 2 weken. Een andere manier van versturen (bijvoorbeeld via e-mail) of het btw-id telefonisch doorgeven is niet mogelijk.

Als je met de BelastingTelefoon belt, heb je 2 opties:

 • Je volgt een keuzemenu. Daarin geef je aan dat je een kopie van de brief met het btw-id wilt ontvangen. Je krijgt geen medewerker aan de lijn.
 • Lukt optie 1 niet? Dan kun je bij een medewerker aangeven dat je een kopie van de brief wilt ontvangen met het btw-id. De medewerker stuurt dan de kopie van de brief per post.

Bij beide opties kies je in het menu:

 • ondernemer
 • omzetbelasting
 • volg het menu verder

Legitimeren

Je hoeft niet altijd persoonlijk langs te komen om je aan de balie te legitimeren. Kijk op deze pagina wanneer persoonlijk legitimeren niet nodig is.

Je gebruikt de volgende documenten als geldig legitimatiebewijs:

 • Nederlands of buitenlands paspoort
 • Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (categorie AM)
 • Nederlandse of Europese identiteitskaart (ID-kaart uit een EER-land)
 • Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsdocument, Vreemdelingen Identiteitsbewijs Type W en W2 voorheen W-document, geprivilegieerdendocument)
 • Nederlands vreemdelingenpaspoort
 • Nederlands vluchtelingenpaspoort

Let op: het document waarmee je je legitimeert moet geldig zijn. De geldigheidsdatum staat op je legitimatiebewijs. Een noodpaspoort is geen geldig legitimatiebewijs.

Kopie legitimatiebewijs

Als je bij een formulier een kopie van je legitimatiebewijs moet meesturen naar KVK, dan mag je - met het oog op je privacy - je foto en nationaliteit onleesbaar maken met bijvoorbeeld een sticker of stift. Of gebruik hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid. KVK heeft je foto en nationaliteit niet nodig voor de beoordeling van je opgave. Andere gegevens mag je niet afschermen. Op rijbewijzen staat geen nationaliteit.

Kopie legitimatiebewijs UBO

Voor het inschrijven van UBO's in het UBO-register moet je ook een kopie-ID in kleur (voor- en achterkant) van de UBO's bijvoegen. Je mag de nationaliteit op de kopie-ID niet doorstrepen. De foto mag je wel onherkenbaar maken. Het nummer van het paspoort, rijbewijs of de identiteitskaart mag je niet afschermen! Print de kopie uit op een A4-tje, of scan het legitimatiebewijs op ware grootte.

Wijziging per post

Ja, je kunt het wijzigingsformulier ook per post versturen. Plaats een originele handtekening (met pen) op het formulier. Stuur een kopie van jouw legitimatiebewijs mee. Houd rekening met een langere verwerkingstijd (10 werkdagen).

Wijziging per e-mail

Het wijzigingsformulier kun je niet e-mailen. We hebben namelijk een formulier met je originele handtekening (met pen) nodig.

Wijziging per telefoon

Je kunt je gegevens niet telefonisch wijzigen. Geef wijzigingen aan ons door via kvk.nl/wijzigen

Op het formulier staat of je het formulier per post moet opsturen of dat je moet langskomen. Vul het formulier digitaal in. Print het daarna uit, onderteken en stuur het op. Een groot aantal wijzigingen kun je digitaal aan ons doorgeven.

Als je moet langskomen, neem het formulier dan mee naar KVK. Langskomen kan alleen op afspraak. Een afspraak maak je online door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Op vrijwel alle locaties is het vaak druk. Plan daarom tijdig je afspraak voor het inschrijven van je onderneming. Houd er rekening mee dat je niet altijd binnen een week een afspraak kan maken.

Openbaarheid handelsregister

Sta je ingeschreven in het Handelsregister? Dan is een deel van jouw gegevens openbaar. Maar dit betekent niet dat iedereen je nu zonder toestemming mag benaderen. Soms gebeurt dit toch. Op deze pagina lees je hoe je het gebruik van je gegevens door anderen beperkt. En hoe het zit met de openbaarheid van jouw gegevens.

Het Handelsregister is openbaar en bij wet ingesteld. In het Handelsregisterbesluit, artikel 35, Handelsregisterwet artikelen 17 en 47, staat dat KVK van elke ondernemer het telefoonnummer moet inschrijven. Zo kan iedereen, ook telefonisch, nagaan met wie men zakendoet en of de onderneming echt bestaat. Het zakelijke telefoonnummer is een wettelijk verplicht gegeven.

Het bezoekadres van je bedrijf is voor iedereen openbaar. Dit is wettelijk zo geregeld. Maar in bedreigende situaties is dit niet wenselijk.

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving kun je daarom je bezoekadres laten afschermen als je bedreigd wordt, of als je je bedreigd voelt. Voor eenmanszaken is het sowieso mogelijk om het bezoekadres af te schermen. Je moet dan wel een postadres registreren dat afwijkt van je woon- en bezoekadres.

Je leest er alles over in ons artikel Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

Heb je een eenmanszaak, vof, cv of maatschap? Sinds 1 juli 2021 mogen bedrijven je niet meer zomaar bellen, tenzij je er toestemming voor hebt gegeven. Meer informatie vind je op onze website: Hoe beperk je ongewenste (commerciële) benadering?

Wil je postreclame of verkoop aan de deur beperken? Activeer dan de non-mailing-indicator (NMI).

Je denkt dat de registratie van een bedrijf of organisatie in het Handelsregister niet (helemaal) klopt? Geef dit aan ons door via een meldingsformulier. Zorg ervoor dat je melding volledig is. Anonieme en onvolledige meldingen mogen wij niet in behandeling nemen. 

Soms nemen wij contact met je op voor nadere informatie. De afhandeltijd van een melding hangt af van de tijd die nodig is om het onderzoek goed uit te voeren. Soms is één telefoontje genoeg. Soms moeten wij meer bewijsmateriaal verzamelen. Hiervoor gelden wettelijke regels. De afwikkeling van jouw melding kan lange tijd in beslag nemen. Zeker als het lastig is om contact te leggen met het betreffende bedrijf. Dan is er correspondentie nodig en moeten wij vaak meerdere personen (bijvoorbeeld vennoten en eigenaren) benaderen. Ook checken wij systemen van andere instanties zoals het Kadaster of de Basisregistratie Personen.