Welke producteisen gelden voor mijn importproduct?

Producteisen zorgen ervoor dat producten veilig zijn voor consumenten. Er zijn Europese en nationale producteisen waar je als importeur aan moet voldoen. In dit artikel lees je waar je producteisen opzoekt. En welke producteisen vaak voorkomen. Bijvoorbeeld CE-markering en voedselveiligheidseisen voor levensmiddelen.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Producten die je importeert in de EU moeten voldoen aan Europese producteisen. Dit zijn regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. Zorg dat je als importeur de geldende producteisen weet. Je vindt de producteisen voor je importproduct in Access2Markets van de Europese Commissie.

Producteisen opzoeken

Producteisen zoek je op in Access2Markets. Dit is een hulpmiddel van de Europese Commissie. In onderstaande video krijg je uitleg over producteisen en andere informatie opzoeken in Access2Markets. Importeer je uit een land buiten de EU? Dan vind je de producteisen onder ‘importvoorschriften - specifiek’. Importeer je het product in Nederland vanuit een ander EU-land? Dan kom je direct in het onderdeel ‘Productvoorschriften’ terecht.

Producteisen geldig binnen EER

Europese producteisen gelden binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU-landen en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De producteisen in deze drie landen zijn gelijk of gelijkwaardig aan de EU-producteisen.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Productveiligheid

Producteisen zorgen ervoor dat producten veilig zijn voor gebruikers. Er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Deze richtlijn geldt voor alle non-food producten die op de Europese markt komen. Op 13 december 2024 gaat de verordening Productveiligheid (2023/988) in. Deze vervangt dan onder andere de richtlijn voor algemene productveiligheid.

Als importeur heb je verplichtingen voor productveiligheid van non-food producten. Waarvoor je verantwoordelijk bent, hangt af van je rol. Importeer je producten van buiten de EU dan heb je de rol van importeur, Importeer je uit een EU-land dan heb je de rol van distributeur. Zet je een eigen logo op geïmporteerde producten? Dan heb je de rol van fabrikant. 

Behalve eisen voor algemene productveiligheid zijn er voor bepaalde productgroepen Europese richtlijnen en verordeningen waarin speciale producteisen staan. Bijvoorbeeld voor levensmiddelen, chemische producten en veel technische producten. 

Nationale regels

Veel Europese wetgeving ligt vast in richtlijnen. EU-lidstaten zetten deze richtlijnen om in nationale wet- en regelgeving. In de Nederlandse Warenwet en in verschillende warenwetbesluiten staan regels waaraan consumentenproducten in Nederland moeten voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de verplichte etiketinformatie op voorverpakte levensmiddelen Nederlandstalig zijn. En voor kinderbedden en -boxen zijn er eisen voor de hoogte van zijwanden en de afstand tussen spijlen.

UPV: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Geldt er een UPV voor jouw product? Dan ben je ook verantwoordelijk voor je product als het afgedankt of opgebruikt is. Je krijgt te maken met extra kosten en regels, bijvoorbeeld voor inzameling en recycling. Er zijn UPV’s voor textiel, wegwerpplastic, verpakkingen, autobanden en auto’s, batterijen en accu’s, elektrische en elektronische apparatuur.

Andere bronnen voor producteisen

Behalve in Access2Markets vind je ook informatie over producteisen op Your Europe, een website van de EU. En bij het Centrum ter Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI).
Lees onderstaande artikelen met informatie over producteisen bij import van:

Voor producten zijn verschillende eisen. Producteisen die vaak voorkomen zijn CE-markering voor technische producten. En gezondheidseisen voor levensmiddelen. Ook kom je eisen tegen voor chemische stoffen zoals REACH en CLP.

CE-markering 

Veel technische producten en verschillende consumentenproducten die op de Europese markt komen, moeten een  CE-markering hebben. CE-markering betekent dat een product voldoet aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen vind je in de CE-richtlijnen en verordeningen. CE-markering zit bijvoorbeeld vaak op machines, speelgoed, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en elektr(on)ische apparatuur. 

Soms moet een product voldoen aan meer dan één richtlijn of verordening. Voor producten met een verhoogd risico moet de fabrikant het product laten keuren door onafhankelijke keuringsbureaus. Deze bureaus noem je ‘notified bodies’.

Gezondheidseisen

Als je levensmiddelen importeert zijn er Europese eisen voor voedselveiligheid. In deze producten zitten soms stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Levensmiddelen moeten traceerbaar zijn door de hele keten van productie, verwerking en distributie. Onveilige levensmiddelen kun je zo snel van de markt halen.

Voor bepaalde levensmiddelen zijn er extra eisen. Bij de import van dieren of dierlijke producten als vlees en visserijproducten gelden vaak veterinaire gezondheidseisen. Gezondheidseisen kom je ook tegen bij import van bepaalde planten, groenten, fruit en plantaardige producten. Deze eisen heten fytosanitaire eisen.

REACH en CLP

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Dit is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Bij import van producten als chemicaliën, blikken verf, tubes lijm, kleding, batterijen, auto-onderdelen of kantoorartikelen geldt REACH-wetgeving.

Behalve REACH moet je ook voldoen aan regels van de Europese verordening CLP. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging. Deze Europese wet behandelt de indeling, verpakking en etikettering van chemische stoffen.

Etiketteringseisen

Etiketten zijn een onderdeel van producteisen. Zo zijn er regels voor wat je op etiketten moet zetten. Denk aan de samenstelling van een product, contactgegevens van importeurs of fabrikanten en hoe je het product gebruikt. De NVWA controleert of etiketten juist zijn. Iedere productgroep heeft eigen regels. Het gaat om de volgende drie productgroepen:

Productaansprakelijkheid

De Europese richtlijn 85/374/EEG beschermt consumenten tegen schade door gebrekkige producten. Consumenten kunnen importeurs aansprakelijk stellen voor geleden schade. Het gaat dan om personenschade en zaakschade. Personenschade is schade door overlijden of lichamelijk letsel. Zaakschade is schade aan een ander product, veroorzaakt door het gebrekkige product. Je kunt je als importeur verzekeren tegen het risico van productaansprakelijkheid. Bespreek de mogelijkheden met je verzekeraar.

Hieronder zie je in welke situatie een importeur productaansprakelijk is voor de schade.  

  • Importeer je producten uit een EER-land? Dan ligt de productaansprakelijkheid bij de producent die het product maakte binnen de EER. Of bij de importeur in de EER die het product importeerde uit een land buiten de EER.  
  • Importeer je producten uit een land buiten de EER? Dan ben je zelf aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrekkig product. 
  • Importeer je producten uit landen binnen of buiten de EER, maar hang je daar je eigen merknaam aan? Je presenteert jezelf hierdoor als de maker van het product. Je bent productaansprakelijk voor de schade ontstaan door een gebrek aan het product.  

    Let op uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid door toeleveranciers in hun algemene voorwaarden of overeenkomsten. Probeer dit altijd te voorkomen.

Nieuwe richtlijn Productaansprakelijkheid

De Europese Commissie wil de richtlijn Productaansprakelijkheid 85/374/EEG vervangen door een nieuwe richtlijn. De nieuwe richtlijn zorgt er onder andere voor dat er altijd een partij in de EU aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer consumenten het product rechtstreeks bestellen bij een fabrikant buiten de EU. En er geen importeur of gemachtigde van dat product is binnen de EU. In dat geval kan de consument het fulfilment center in de EU aansprakelijk stellen. Een fulfilment center slaat producten op en verpakt, adresseert en verstuurt deze meestal.
Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe richtlijn ingaat.