Welke producteisen gelden voor mijn importproduct?

Als je producten importeert in de Europese Economische Ruimte (EER) gelden Europese producteisen. Je producten moeten dan voldoen aan regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. De EER bestaat uit de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Zorg dat je als importeur op de hoogte bent van de geldende producteisen. Je vindt de producteisen voor je importproduct in de Access2Markets-tool van de Europese Commissie.

Producteisen zorgen ervoor dat producten veilig zijn voor gebruikers. Importeer je producten van buiten de EER? Dan ben je verantwoordelijk voor de productveiligheid en aansprakelijk als er letsel of zaakschade ontstaat. In dit artikel vind je enkele producteisen die vaak voorkomen. Bijvoorbeeld de eisen van CE-markering en gezondheidseisen voor levensmiddelen. Ook lees je hoe je in Access2Markets de producteisen voor jouw product opzoekt. 

Productveiligheid

Er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Deze richtlijn beschermt de gezondheid en veiligheid van consumenten. Zo moeten Europese producenten en importeurs van producten van buiten de EER informatie verstrekken over de risico’s van producten. De richtlijn geldt voor alle producten die op de Europese markt komen.

Naast de eisen voor algemene productveiligheid gelden voor bepaalde productgroepen Europese richtlijnen en verordeningen met specifieke producteisen. Specifieke producteisen gelden bijvoorbeeld voor levensmiddelen, chemische producten en veel technische producten. 

Nationale regels

Veel Europese wetgeving ligt vast in richtlijnen. De EU-lidstaten zetten deze richtlijnen om in nationale wet- en regelgeving. In de Nederlandse Warenwet en in verschillende warenwetbesluiten staan regels waaraan consumentenproducten in Nederland moeten voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld dat de verplichte etiketinformatie op voorverpakte levensmiddelen Nederlandstalig is. En zijn er voor kinderbedden en -boxen eisen voor de hoogte van de zijwanden en de afstand tussen de spijlen.

Producteisen opzoeken

Wil je weten welke eisen voor je product gelden? Dit zoek je op in Access2Markets, een hulpmiddel van de Europese Commissie. Zo gebruik je Access2Markets:

 1. Selecteer in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit je importeert. Selecteer in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer in (bijvoorbeeld Nederland).
 2. Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Een HS-code is een goederencode die de douane wereldwijd gebruikt voor het indelen van producten. Ieder product heeft een eigen HS-code. Vul de productnaam of de HS-code in en klik op ‘zoeken’.
  Heb je geen HS-code of komt de productnaam niet voor? Klik op ‘Zoeken’ en selecteer ‘Bladeren in de lijst van goederen’.
 3. Blader in de lijst van goederen totdat je de omschrijving van je product en de bijbehorende goederencode vindt.
 4. Klik op de goederencode van je product.
 5. Importeer je het product in Nederland vanuit een land buiten de EU? Dan kom je eerst in het onderdeel ‘Tarieven’ terecht. Hier vind je de invoerrechten voor je product. Voor informatie over producteisen klik je in het overzicht aan de linkerkant op ‘importvoorschriften’ en daarbinnen op ‘Specifiek’. Je krijgt dan een overzicht van de productvoorschriften. Klik je op een productvoorschrift dan krijg je informatie over de geldende eisen en de wetgeving die daarbij hoort.

  Importeer je het product in Nederland vanuit een ander EU-land? Dan kom je direct in het onderdeel ‘Productvoorschriften’ terecht.

Bronnen voor producteisen

Informatie over verschillende producteisen vind je ook op Your Europe, een website van de EU. En op de website van het Centrum ter Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI).
Lees onderstaande artikelen met informatie over de producteisen bij import van:

CE-markering 

Voor veel technische producten en verschillende consumentenproducten die op de EER-markt komen geldt CE-markering. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen vind je in de CE-richtlijnen en verordeningen. CE-markering zit bijvoorbeeld vaak op machines, speelgoed, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en elektr(on)ische apparatuur. 

Soms moet een product voldoen aan meer dan één richtlijn of verordening. Voor producten met een verhoogd risico moet de fabrikant het product laten keuren door onafhankelijke keuringsbureaus. Deze bureaus noem je ‘notified bodies’.

Gezondheidseisen

Als je levensmiddelen importeert gelden de Europese eisen voor voedselveiligheid. In deze producten zitten soms stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Levensmiddelen moeten traceerbaar zijn in alle door de hele keten van productie, verwerking en distributie. Onveilige levensmiddelen kun je zo snel van de markt halen.

Voor bepaalde levensmiddelen gelden aanvullende eisen. Bij de import van dieren of dierlijke producten als vlees en visserijproducten gelden vaak veterinaire gezondheidseisen. Gezondheidseisen kom je ook tegen bij import van bepaalde planten, groenten, fruit en plantaardige producten. Deze eisen heten fytosanitaire eisen.

REACH en CLP

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Dit is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Bij import van producten als chemicaliën, blikken verf, tubes lijm, kleding, batterijen, auto-onderdelen of kantoorartikelen geldt REACH-wetgeving.

Naast REACH moet je ook voldoen aan regels van de Europese verordening CLP. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging. Deze Europese wet behandelt de indeling, verpakking en etikettering van chemische stoffen.

Etiketteringseisen

Etiketten maken onderdeel uit van de producteisen. Zo gelden er regels voor wat je op etiketten moet zetten. Denk aan de samenstelling van een product, contactgegevens van importeurs of fabrikanten en hoe je het product gebruikt. De NVWA controleert of etiketten juist zijn. Iedere productgroep heeft eigen regels. Het gaat om de volgende productgroepen:

Productaansprakelijkheid

De Europese richtlijn 85/374/EEG beschermt consumenten tegen schade door gebrekkige producten. Consumenten kunnen importeurs aansprakelijk stellen voor geleden schade. Het gaat dan om personenschade en zaakschade. Personenschade is schade door overlijden of lichamelijk letsel. Zaakschade is schade aan een ander product, veroorzaakt door het gebrekkige product. Je kunt je als importeur verzekeren tegen het risico van productaansprakelijkheid. Bespreek de mogelijkheden met je verzekeraar.

Hieronder zie je in welke situatie een importeur productaansprakelijk is voor de schade. In die situatie is de importeur ook verantwoordelijk voor het aan de geldende producteisen voldoen van het importproduct. 

 • Importeer je producten uit een EER-land? Dan ligt de productaansprakelijkheid bij de producent die het product produceerde binnen de EER. Of bij de importeur in de EER die het product importeerde uit een land buiten de EER. Importeurs die goederen importeren uit EER-landen hebben de rol en de verantwoordelijkheden van een distributeur
 • Importeer je producten uit een land buiten de EER? Dan ben je als importeur aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrekkig product.
 • Importeer je producten uit landen binnen of buiten de EER, maar hang je daar je eigen merknaam aan? Je presenteert jezelf hierdoor als producent. Je bent dan productaansprakelijk voor de schade ontstaan door een gebrek aan het product. 

  Let op uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid door je toeleverancier in zijn algemene voorwaarden of in de overeenkomst. Probeer dit altijd te voorkomen.