Welke producteisen gelden voor mijn importproduct?

Producten die je in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengt moeten voldoen aan producteisen. Het gaat dan om Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De EER bestaat uit de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De Europese regels zijn uitgewerkt in nationale regelgeving. De Access2Markets-tool van de Europese Commissie geeft informatie over de geldende producteisen.

Productveiligheid

Er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Deze richtlijn beschermt consumenten en verplicht Europese producenten en importeurs (van producten van buiten de EER) informatie te verstrekken over veiligheids- en gezondheidsrisico’s van producten. Naast de eisen voor algemene productveiligheid gelden voor bepaalde producten en productgroepen Europese richtlijnen en verordeningen met specifieke producteisen. Het gaat dan meestal om eisen van registratie, samenstelling, etikettering en verpakking.

CE-markering

Veel technische producten en verschillende consumentenproducten die op de EER-markt verschijnen moeten voorzien zijn van CE-markering. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. De eisen vind je in de CE-richtlijnen en verordeningen. De CE-richtlijnen gelden voor verschillende productgroepen, waaronder machines, speelgoed, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en elektr(on)ische apparatuur. Soms moet een product voldoen aan meer dan één richtlijn of verordening. Voor producten met een verhoogd risico moet de fabrikant het product laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstantie. Deze noem je ook wel notified body.

De noodzakelijke eisen waaraan producten moeten voldoen staan in de richtlijnen en verordeningen vaak algemeen beschreven. Om concrete invulling te geven aan deze eisen kun je gebruikmaken van geharmoniseerde normen. Dit zijn door de Europese normalisatie instellingen (CEN/CENELEC) en de Europese Commissie goedgekeurde normen. Een norm beschrijft hoe een product, in technische zin, kan voldoen aan (een van de) essentiële eisen. Toepassing van normen bij ontwerp of fabricage van een product is meestal niet verplicht, maar geeft wel een ‘vermoeden van overeenstemming’ dat aan essentiële eisen is voldaan. Normen vraag je tegen betaling op bij NEN.

Gezondheidseisen

Als je levensmiddelen importeert moet je voldoen aan Europese eisen op het gebied van voedselveiligheid. Zoals traceerbaarheid van levensmiddelen in alle stadia van productie, verwerking en distributie. Dit is nodig omdat levensmiddelen soms stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Voor bepaalde levensmiddelen gelden aanvullende eisen. Bij de import van dieren of dierlijke producten als vlees en visserijproducten moet je vaak voldoen aan veterinaire gezondheidseisen. Gezondheidseisen kom je ook tegen bij import van bepaalde planten, groenten, fruit en plantaardige producten.

Eisen voor etiketten

Etiketten maken onderdeel uit van de producteisen. Zo gelden er regels voor wat je op etiketten moet vermelden. Denk aan de samenstelling van een product, contactgegevens van importeurs of fabrikanten en hoe je het product gebruikt. De NVWA controleert of etiketten juist zijn. Iedere productgroep heeft eigen regels. Het gaat om de volgende productgroepen:

REACH en CLP

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Bij import van producten als chemicaliën, blikken verf, tubes lijm, kleding, batterijen, auto-onderdelen of kantoorartikelen krijg je te maken met REACH.

Naast REACH moet je ook voldoen aan voorschriften in de Europese verordening CLP bij productie en handel in chemische stoffen. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). Dit is een Europese verordening die de indeling en etikettering van chemische stoffen behandelt.

Verantwoordelijkheid

Hieronder zie je wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan de Europese producteisen van veiligheid, gezondheid en milieu:

 • Bij import uit een EER-land:
  • de fabrikant die het product in de EER produceert
  • de importeur in de EER die het product uit een land buiten de EER importeert
  • de handelaar die een in de EER gefabriceerd product onder private label/eigen merknaam op de Europese markt brengt. In juridische zin word je dan gezien als fabrikant.
 • Bij import uit een land buiten de EER:
  • de importeur. In juridische zin word je dan gezien als fabrikant.

Nationale regels

Veel Europese wetgeving ligt vast in richtlijnen. De EU-lidstaten zetten deze richtlijnen om in nationale wet- en regelgeving. In Nederland zijn veel richtlijnen omgezet in de Nederlandse Warenwetgeving. In de Warenwet en in verschillende warenwetbesluiten staan regels waaraan consumentenproducten in Nederland moeten voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld dat de verplichte etiketinformatie op voorverpakte levensmiddelen Nederlandstalig is. En dat je voor kinderbedden en –boxen te maken hebt met eisen aan de hoogte van de zijwanden en aan de afstand tussen de spijlen.

Informatie over producteisen

Meer informatie over producteisen vind je op de volgende websites:

Access2Markets

Access2Markets van de Europese commissie geeft informatie over producteisen in de EU en per lidstaat. Zo gebruik je Acces2Markets:

 1. Selecteer in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit je importeert. Selecteer in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer in (bijvoorbeeld Nederland).
 2. Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Een HS-code (Harmonized System code) is een goederencode die de douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. Ieder product kent een andere HS-code. Nadat je de productnaam of de HS-code hebt ingevuld klik je op ‘zoeken’.
 3. Blader vervolgens verder in de lijst van goederen totdat je terechtkomt bij de omschrijving van jouw product en de goederencode die daarachter staat.
 4. Klik vervolgens op de goederencode van je product.
 5. Je komt nu in het onderdeel ‘Tarieven’ terecht. Hier vind je de invoerrechten terug voor jouw product. Voor informatie over producteisen en importprocedures klik je in het overzicht aan de linkerkant op ‘importvoorschriften’.

Your Europe

Op Your Europe vind je onder andere informatie over CE-markering, textiellabels, levensmiddelenetikettering en andere producteisen.

Productaansprakelijkheid

Een Europese richtlijn (85/374/EEG) beschermt consumenten tegen schade door gebrekkige producten. Het gaat dan om personenschade (schade door dood of lichamelijk letsel) en zaakschade (schade aan een ander product van een consument veroorzaakt door het gebrekkige product). Je kunt je verzekeren tegen het risico van productaansprakelijkheid. Bespreek de mogelijkheden met een verzekeraar.

 • Importeer je producten uit een EER-land? Dan ligt de productaansprakelijkheid bij de producent die het product heeft geproduceerd binnen de EER. Is het product niet binnen de EER gemaakt? Dan is de importeur (binnen de EER) die het product heeft geïmporteerd uit een land buiten de EER productaansprakelijk.

 • Importeer je zelf producten uit een land buiten de EER? Of importeer je producten uit een EER-land, maar hang je daar je eigen merknaam aan en presenteer je daardoor jezelf als producent? Dan ben jij productaansprakelijk voor de schade ontstaan door een gebrek aan het product. In juridische zin word je in beide gevallen gezien als fabrikant. Let op uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid door jouw toeleverancier in zijn algemene voorwaarden of in de overeenkomst. Probeer dit altijd te voorkomen.

Read this article in English

InfoPage