Welke producteisen gelden voor mijn importproduct?

Producten die je in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengt moeten voldoen aan producteisen. Het gaat dan om Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De EER bestaat uit de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Productveiligheid

Er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Deze richtlijn beschermt consumenten en verplicht Europese producenten en importeurs (van producten van buiten de EER) informatie te verstrekken over veiligheids- en gezondheidsrisico’s van producten. Naast de eisen voor algemene productveiligheid gelden voor bepaalde producten en productgroepen Europese richtlijnen met specifieke producteisen. Het gaat dan meestal om eisen van registratie, samenstelling, etikettering en verpakking.

CE-markering

Veel technische producten en verschillende consumentenproducten die op de EER-markt verschijnen moeten voorzien zijn van CE-markering. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. De eisen vind je in de CE-richtlijnen. De CE-richtlijnen gelden voor verschillende productgroepen, waaronder machines, speelgoed, medische hulpmiddelen en elektr(on)ische apparatuur. Soms moet 1 enkele productgroep voldoen aan meerdere richtlijnen. Voor producten met een verhoogd risico moet de fabrikant het product laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstantie (notified body).

De essentiële eisen waaraan producten moeten voldoen staan in de richtlijnen vaak algemeen beschreven. Om concrete invulling te geven aan deze eisen kan je gebruik maken van geharmoniseerde normen. Dit zijn door de Europese normalisatie instellingen (CEN/CENELEC) en de Europese Commissie goedgekeurde normen. Een norm beschrijft hoe een product, in technische zin, kan voldoen aan (een van de) essentiële eisen. Toepassing van normen bij ontwerp of fabricage van een product is meestal niet verplicht, maar geeft wel een ‘vermoeden van overeenstemming’ dat aan essentiële eisen is voldaan. Normen vraag je tegen betaling op bij NEN.

Gezondheidseisen

Importeer je dieren of dierlijke producten? Dan krijg je vaak te maken met veterinaire gezondheidseisen. Dit in verband met voedselveiligheid en het voorkomen van verspreiding van dierziekten. Gezondheidseisen spelen ook een rol bij de import van bepaalde planten, groenten, fruit en plantaardige producten.

REACH en CLP

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Importeer je bijvoorbeeld chemicaliën, blikken verf, tubes lijm, kleding, batterijen, auto-onderdelen of kantoorartikelen? Dan krijg je te maken met REACH.

Naast REACH krijg je bij de productie en handel in chemische stoffen ook te maken met CLP. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). Dit is een Europese verordening die de indeling en etikettering van chemische stoffen behandelt.

Verantwoordelijkheid

Hieronder zie je wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan de Europese producteisen van veiligheid, gezondheid en milieu:

 • Bij import uit een EER-land:
  - de fabrikant die het product in de EER produceert
  - de importeur in de EER die het product uit een land buiten de EER importeert
  - de handelaar die een in de EER gefabriceerd product onder private label/eigen merknaam op de Europese markt brengt. In juridische zin word je dan gezien als fabrikant. 
 • Bij import uit een land buiten de EER:
  - de importeur. In juridische zin word je dan gezien als fabrikant.

Nationale regels

De meeste Europese wetgeving ligt vast in richtlijnen. De EU-lidstaten zetten deze richtlijnen om in nationale wet- en regelgeving. In Nederland zijn veel richtlijnen omgezet in de Nederlandse Warenwetgeving. In de Warenwet en in verschillende warenwetbesluiten staan regels waaraan consumentenproducten in Nederland moeten voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld dat etikettering op voorverpakte levensmiddelen Nederlandstalig is. En dat je voor kinderbedden en –boxen te maken hebt met eisen aan de hoogte van de zijwanden en aan de afstand tussen de spijlen.

Trade Helpdesk

Je vindt informatie over producteisen in de EU (en per lidstaat) in de Trade Helpdesk.

 1. Selecteer het land waar de goederen vandaan komen (Staat het land niet vermeld? Kies dan een willekeurig land).
 2. Selecteer de EU-lidstaat van invoer (bijvoorbeeld Netherlands).
 3. Selecteer het product (via een productcode ofwel goederencode).
 4. Klik op ‘view rates and requirements’

Een overzicht van de producteisen vind je onder het tabblad 'Product requirements'. Door op een producteis te klikken vind je nadere informatie (met verwijzing naar de Europese en de nationale wetgeving).

Productaansprakelijkheid

Een Europese richtlijn (85/374/EEG) beschermt consumenten tegen schade door gebrekkige producten. Het gaat dan om personenschade (schade door dood of lichamelijk letsel) en zaakschade (schade aan een ander product van een consument veroorzaakt door het gebrekkige product). Je kunt je verzekeren tegen het risico van productaansprakelijkheid. Bespreek de mogelijkheden met een verzekeraar.

 • Importeer je producten uit een EER-land? Dan ligt de productaansprakelijkheid bij de producent die het product heeft geproduceerd binnen de EER. Is het product niet binnen de EER gemaakt? Dan is de importeur (binnen de EER) die het product heeft geïmporteerd uit een land buiten de EER productaansprakelijk.

 • Importeer je zelf producten uit een land buiten de EER? Of importeer je producten uit een EER-land, maar hang je daar je eigen merknaam aan en presenteer je daardoor jezelf als producent? Dan ben jij productaansprakelijk voor de schade ontstaan door een gebrek aan het product. In juridische zin word je in beide gevallen gezien als fabrikant. Let op uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid door jouw toeleverancier in zijn algemene voorwaarden of in de overeenkomst. Probeer dit altijd te voorkomen.
InfoPage